Reglement

Wedstrijdreglement SBB Maas en Peel

 1. Iedere deelnemer is gehouden zich behoorlijk te gedragen, de aanwijzigingen van de teamleider op te volgen en de door hem te spelen partij in sportieve rivaliteit te spelen.
 2. Bij aanvang van de wedstrijd moeten drie spelers van elk team aanwezig zijn .
 3. Het thuisspelende team dient voor elk te spelen partij een scheidsrechter aan te wijzen.
 4. De aangewezen scheidsrechter moet lid zijn van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel en beide spelers moeten akkoord gaan met de aangewezen scheidsrechter voor de betreffende partij.
 5. De bezoekende spelers beginnen met de afstoot met de gemerkte bal, bij een eventueel geschil tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter.
 6. Tijdens een speelbeurt dient de arbiter bij het maken van een carambole het aantal gemaakte caramboles duidelijk verstaanbaar te tellen voor de teams. Na iedere beurt dient de schrijver van het thuisspelende team het gemaakte aantal caramboles te herhalen.
 7. De speler dient zich nadat hij is afgeteld direct van het biljart te verwijderen , en plaats te nemen op daarvoor aangewezen stoel.
 8. De scheidsrechter dient zich te onthouden spelers aanwijzingen te geven bij het maken van een carambole, hij heeft het recht en de plicht in te grijpen als door een of meerdere toeschouwers aanwijzingen worden gegeven, door;
  1. De wedstrijd stil te leggen om de betreffende(n) op het ongewenst gedrag te wijzen.
  2. Bij herhaling met de teamleiders van de twee teams te overleggen hoe verder te handelen.
  3. De speler heeft het recht de scheidsrechter te vragen welke speelbal van hem is.
  4. De scheidsrechter kan zijn beslissingen herzien; bij een door hem niet getelde carambole, bij een door hem niet geconstateerde touché, dan wel bij het spelen met de verkeerde bal. De hierna door de scheidsrechter genomen beslissing is van kracht.
 9. Bij de teamopgave kan een team maximaal uit 8 spelers bestaan. Bij de opgave wordt vermeld welke spelers, maximaal 4, als reserve worden opgegeven. De overblijvende 4 spelers zijn dan de zogenaamde vaste spelers.
 10. Bij aanvang van de wedstrijd om 13.30 uur zullen beide teams hun opstellingen presenteren. Hiervan kan niet meer worden afgeweken mits onvoorziene omstandigheden.
  Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het laagste algemene gemiddelde ook de wedstrijd van de niet opgekomen speler te spelen. Deze speler speelt dan als nummer 3 en 4 met zijn eigen gemiddelde. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde wedstrijd als verloren te beschouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben gewonnen, wordt de uitslag 5-4.
 11. Ook is het hier belangrijk om in de juiste volgorde te spelen en wel degene met het hoogste gemiddelde als nr. 1 en zo verder.
 12. Zijn van een team slechts twee spelers opgekomen dan kan de wedstrijd geen doorgang vinden, en wordt deze in onderling overleg in dezelfde week opnieuw vastgesteld en gespeeld.
 13. Bij een wedstrijd is de volgorde van spelen als volgt: speler 1 als eerste, speler 2 als tweede, etc. Uitzonderingen zijn toegestaan indien spelers dringende afspraken hebben op de speelmiddag. Dan volgorde in onderling overleg vaststellen.
 14. Wanneer door omstandigheden een vastgestelde wedstrijd geen doorgang kan vinden door vooraf bekende zaken, dan is het verhinderde team gehouden de tegenpartij en de competitieleider hiervan uiterlijk één dag voor de aanvang van de wedstrijd hiervan in kennis te stellen. Door de wedstrijdleider zal in overleg een nieuwe datum worden vastgesteld. De termijn waarin de uitgestelde wedstrijd zal moeten worden gespeeld, bedraagt maximaal twee weken. Alle uitgestelde wedstrijden dienen gespeeld te zijn voordat de laatste twee ronden worden gespeeld.
 15. Het thuis spelende zowel als het bezoekende team zal elke partij op de daarvoor beschikbaar gestelde formulieren noteren, volgens de telling van de op dat moment aangewezen scheidsrechter.
 16. Na afloop van de wedstrijd worden de totaal resultaten van elke partij overgedragen op het wedstrijdformulier, en door beide teamleiders voor akkoord ondertekend.
 17. De teamleider van het thuisspelende team zal binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd het complete wedstrijdformulier op Biljartpoint zetten. Dit kan ook in overleg door de teamleider van het bezoekende team gedaan worden. Teamleiders die niet met internet werken, zorgen ervoor dat het wedstrijdformulier zo spoedig mogelijk bij de wedstrijdleider wordt bezorgd.
 18. Na de eerste helft worden alle spelers herzien en eventueel alleen naar boven aangepast, alle teamleiders ontvangen dan nieuwe team overzichten. (bedenk wel dat ook de spelerskaarten die verschillende teams zelf hebben gemaakt, vernieuwd of aangepast dienen te worden).
 19. Voor een nieuw lid, of een lid dat in de voorafgaande competitie geen 5 partijen speelde kan het gemiddelde waarvoor hij is opgeven na 5 gespeelde partijen naar boven worden bijgesteld, maar niet naar beneden. Deze 5 partijen worden samengesteld uit alle partijen van die speler waarin hij is uitgekomen en dat kan dus zijn in alle klassen.
 20. Ook worden bij nieuwe spelers, die na 5 partijen meer als 20% boven hun opgegeven gemiddelde hebben gespeeld, de in die gespeelde partijen behaalde matchpunten in mindering gebracht, en worden deze matchpunten toegekend aan de tegenstander van die betreffende partij, ook zal het moyenne worden herzien en naar boven worden bijgesteld.
 21. Het aanvangsmoyenne van een speler is het algemene moyenne van de voorafgaande competitie of het moyenne van de 1e helft van de voorafgaande competitie indien dit moyenne hoger is dan het algemene moyenne. Dit moyenne geldt uiteraard voor alle klassen. De opgave van moyennes van nieuwe spelers is de verantwoordelijkheid van de nieuwe speler en zijn teamleider.
 22. Iedere speler kan maximaal 2 matchpunten behalen een gelijk gespeelde partij kent aan beide spelers 1 matchpunt toe.
 23. Behalve de normale partijpunten wordt er per wedstrijd een extra punt toegekend aan dat team, dat met het totaal aantal gemaakte caramboles in procenten van het totaal aantal te maken caramboles het hoogste percentage heeft behaald. Als dit percentage van beide teams exact gelijk is, wordt aan beide teams een half punt toegekend.
 24. Bij het einde van de competitie is dat team kampioen met de meeste partijpunten inclusief de extra punten. Bij gelijk eindigen van twee of meerdere teams beslist het hoogste percentage van de gemaakte caramboles in verhouding tot de te maken caramboles.
 25. Spelers met een moyenne van 2.75 (80 caramboles) en hoger mogen niet meer uitkomen als reserve speler in de klasse B en C, dit geldt dus niet voor een vaste speler.
 26. Wanneer speler A met de verkeerde bal heeft gespeeld en wordt de carambole niet gemaakt, dan annonceert de arbiter; noteren 0, speler A 0. Als speler A de carambole wel heeft gemaakt, dan annonceert de arbiter; noteren 0, speler A 0, verkeerde bal gespeeld. Als de arbiter b.v. bij de 4e carambole van speler A constateert dat er met de verkeerde bal is gespeeld, annonceert de arbiter; noteren 3, speler A  3, verkeerde bal gespeeld. In dit geval wordt alleen de laatste gemaakte carambole door de arbiter afgeteld. Alleen de tegenstander mag de arbiter er op wijzen dat met de verkeerde bal is gespeeld.
 27. Vastliggende bal: ligt de speelbal tegen een van de andere of tegen beide ballen, dan heeft die speler de keus tussen:
  1. De drie ballen in de beginpositie te doen plaatsen.
  2. Te spelen van een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet aanligt.
  3. Gebruik te maken van een kopstoot (massé of piqué), mits de aan zijn speelbal vastliggende bal hierdoor niet beweegt.
   Het wordt niet als fout aangerekend, indien de vastliggende bal zich bij de stoot beweegt door verlies van het steunpunt dat de speelbal voor de stoot aan die bal verleende.
 1. Springen een of meer ballen uit, dan moeten alle ballen in de beginpositie worden geplaatst. Een bal is uitgesprongen als deze buiten de omlijsting (het speelveld) komt of als de arbiter heeft geconstateerd dat deze de omlijsting heeft geraakt.
 2. Vanuit elke hoek van de banden wordt op het speelveld langs beide zijden een afstand van 17 cm uitgezet (gemeten op bovenkant en aan de binnenkant van de banden). De eindpunten van beide afstanden worden door een dunne lijn met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat op het speelvlak een rechthoekige driehoek. Op de lange band mag de afstand ook 34 cm zijn.
 3. Als zowel de rode bal als de niet speelbal zich na een gemaakte carambole in genoemde driehoek bevinden, annonceert de scheidsrechter “entré”. Als daarna de speler de volgende carambole maakt en de rode bal en de niet speelbal zich nog steeds in genoemde driehoek bevinden en er niet uit zijn geweest, dan annonceert de scheidsrechter “dedans” Bij het maken van de volgende carambole moet tenminste de rode bal en/of de niet speelbal genoemde driehoek hebben verlaten. Is dit niet het geval annonceert de scheidsrechter “restée dedans” en wordt de carambole niet geteld en is de beurt van de speler voorbij. Als de rode bal of de niet speelbal midden op de schuine lijn van genoemde driehoek liggen is dit in het nadeel van de speler en dient de scheidsrechter te annonceren “entré”, “dedans” of “restée dedans” afhankelijk van de positie na de 1e, 2e of 3e.
 4. Komt een team in z’n geheel niet opdagen zonder de tegenstander en de wedstrijdleider hiervan op de hoogte te hebben gebracht, dan zal het desbetreffende team een boete worden opgelegd van € 40.00 per geval, gebeurt dit op 3 wedstrijden voor het einde van de competitie dan zal het betreffende team eveneens 4 matchpunten in mindering worden gebracht. De wedstrijd dient in onderling overleg alsnog in een later stadium te worden gespeeld en wel voor het einde van de betreffende competitie.
 5. De wedstrijdleider kan een boete opleggen bij het niet opkomen (zie artikel 31), bij het niet uitspelen van een wedstrijd en bij terugtrekking van een team. De boete voor een team kan tot maximaal 5x de bondscontributie van één  persoon van het lopende jaar bedragen.
 6. Tevens kan de wedstrijdleider boetes opleggen indien het wedstrijdformulier niet binnen twee dagen is ingevoerd in Biljartpoint of als een teamleider van het thuisspelende team, die niet gebruik maakt van het invoeren in Biljartpoint, maar het wedstrijdformulier faxt of per post laat bezorgen, dit niet binnen twee dagen doet. Ook kan een boete worden opgelegd indien het wedstrijdformulier niet volledig is ingevuld. De 1e keer is de boete € 1,00, de 2e keer € 2,00 en de 3e keer € 3,00.
 7. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur bij meerderheid.

Opgemaakt: 3 augustus 2001.

Laatste versie: 28 augustus 2017.

Het bestuur Senioren Biljart Bond Maas en Peel

Reglement downloaden