Reglement

Wedstrijdreglement SBB Maas en Peel
1. Iedere deelnemer is gehouden zich behoorlijk te gedragen, de aanwijzingen
van de teamleider op te volgen en de door hem te spelen partij in sportieve
rivaliteit te spelen.
2. Bij aanvang van de wedstrijd moeten drie spelers van elk team aanwezig zijn .
3. Het thuisspelende team dient voor elk te spelen partij een scheidsrechter aan
te wijzen.
4. De aangewezen scheidsrechter moet lid zijn van de Senioren Biljart Bond Maas
en Peel en beide spelers moeten akkoord gaan met de aangewezen
scheidsrechter voor de betreffende partij.
5. De bezoekende spelers beginnen met de afstoot met de gemerkte bal, bij een
eventueel geschil tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter.
6. Tijdens een speelbeurt dient de arbiter bij het maken van een carambole het
aantal gemaakte caramboles duidelijk verstaanbaar te tellen voor de teams. Na
iedere beurt dient de schrijver van het thuisspelende team het gemaakte aantal
caramboles te herhalen.
7. De speler dient zich nadat hij is afgeteld direct van het biljart te verwijderen , en
plaats te nemen op daarvoor aangewezen stoel.
8. De scheidsrechter dient zich te onthouden spelers aanwijzingen te geven bij
het maken van een carambole, hij heeft het recht en de plicht in te grijpen als
door een of meerdere toeschouwers aanwijzingen worden gegeven, door;
a) De wedstrijd stil te leggen om de betreffende(n) op het ongewenst
gedrag te wijzen.
b) Bij herhaling met de teamleiders van de twee teams te overleggen hoe
verder te handelen.
c) De speler heeft het recht de scheidsrechter te vragen welke speelbal
van hem is.
d) De scheidsrechter kan zijn beslissingen herzien; bij een door hem niet
getelde carambole, bij een door hem niet geconstateerde touché, dan
wel bij het spelen met de verkeerde bal. De hierna door de
scheidsrechter genomen beslissing is van kracht.
9. Bij de teamopgave kan een team maximaal uit 8 spelers bestaan. Bij de
opgave wordt vermeld welke spelers, maximaal 4, als reserve worden
opgegeven. De overblijvende 4 spelers zijn dan de zogenaamde vaste
spelers.
10. Bij aanvang van de wedstrijd om 13.30 uur zullen beide teams hun
opstellingen presenteren. Hiervan kan niet meer worden afgeweken mits
onvoorziene omstandigheden.
Wanneer van een team een speler niet is opgekomen, dient de speler met het
laagste algemene gemiddelde deze wedstrijd te spelen. Deze speler speelt
dan als nummer 3 en 4 op het wedstrijdformulier tegen de nummer 3 en 4 van
de tegenstander, uiteraard met zijn eigen gemiddelde en met zijn eigen te
maken caramboles. Als een speler niet in staat is om twee wedstrijden te
spelen, en dit voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt, mag hij
in géén geval twee wedstrijden spelen. Bij het niet correct nakomen van dit
artikel door een team zal dit team worden bestraft door de dubbel gespeelde
wedstrijd als verloren te beschouwen. B.v. in plaats van met 7-2 te hebben
gewonnen, wordt de uitslag 5-4.
11. Ook is het hier belangrijk om in de juiste volgorde te spelen en wel degene
met het hoogste gemiddelde als nr. 1 en zo verder.
12. Zijn van een team slechts twee spelers opgekomen dan kan de wedstrijd geen
doorgang vinden, en wordt deze in onderling overleg in dezelfde week
opnieuw vastgesteld en gespeeld.
13. Bij een wedstrijd is de volgorde van spelen als volgt: speler 1 als eerste,
speler 2 als tweede, etc. Uitzonderingen zijn toegestaan indien spelers
dringende afspraken hebben op de speelmiddag. Dan volgorde in onderling
overleg vaststellen.
14. Wanneer door omstandigheden een vastgestelde wedstrijd geen doorgang
kan vinden door vooraf bekende zaken, dan is het verhinderde team
gehouden de tegenpartij en de competitieleider hiervan uiterlijk één dag voor
de aanvang van de wedstrijd hiervan in kennis te stellen. Door de
wedstrijdleider zal in overleg een nieuwe datum worden vastgesteld. De
termijn waarin de uitgestelde wedstrijd zal moeten worden gespeeld, bedraagt
maximaal twee weken. Alle uitgestelde wedstrijden dienen gespeeld te zijn
voordat de laatste twee ronden worden gespeeld.
15. Het thuis spelende zowel als het bezoekende team zal elke partij op de
daarvoor beschikbaar gestelde formulieren noteren, volgens de telling van de
op dat moment aangewezen scheidsrechter.
16. Na afloop van de wedstrijd worden de totaal resultaten van elke partij
overgedragen op het wedstrijdformulier, en door beide teamleiders voor
akkoord ondertekend.
17. De teamleider van het thuisspelende team zal binnen 24 uur na afloop van de
wedstrijd het complete wedstrijdformulier op Biljartpoint zetten. Dit kan ook in
overleg door de teamleider van het bezoekende team gedaan worden.
Teamleiders die niet met internet werken, zorgen ervoor dat het
wedstrijdformulier zo spoedig mogelijk bij de wedstrijdleider wordt bezorgd.
18. Na de eerste helft worden alle spelers herzien en eventueel alleen naar boven
aangepast, alle teamleiders ontvangen dan nieuwe team overzichten. (bedenk
wel dat ook de spelerskaarten die verschillende teams zelf hebben gemaakt,
vernieuwd of aangepast dienen te worden).
19. Voor een nieuw lid, of een lid dat in de voorafgaande competitie geen 5
partijen speelde kan het gemiddelde waarvoor hij is opgeven na 5 gespeelde
partijen naar boven worden bijgesteld, maar niet naar beneden. Deze 5
partijen worden samengesteld uit alle partijen van die speler waarin hij is
uitgekomen en dat kan dus zijn in alle klassen.
20. Ook worden bij nieuwe spelers, die na 5 partijen meer als 20% boven hun
opgegeven gemiddelde hebben gespeeld, de in die gespeelde partijen
behaalde matchpunten in mindering gebracht, en worden deze matchpunten
toegekend aan de tegenstander van die betreffende partij, ook zal het
moyenne worden herzien en naar boven worden bijgesteld.
21. Het aanvangsmoyenne van een speler is het algemene moyenne van de
voorafgaande competitie of het moyenne van de 1 e helft van de voorafgaande
competitie indien dit moyenne hoger is dan het algemene moyenne. Dit
moyenne geldt uiteraard voor alle klassen. De opgave van moyennes van
nieuwe spelers is de verantwoordelijkheid van de nieuwe speler en zijn
teamleider.
22. Iedere speler kan maximaal 2 matchpunten behalen een gelijk gespeelde
partij kent aan beide spelers 1 matchpunt toe.
23. Behalve de normale partijpunten wordt er per wedstrijd een extra punt
toegekend aan dat team, dat met het totaal aantal gemaakte caramboles in
procenten van het totaal aantal te maken caramboles het hoogste percentage
heeft behaald. Als dit percentage van beide teams exact gelijk is, wordt aan
beide teams een half punt toegekend.
24. Bij het einde van de competitie is dat team kampioen met de meeste
partijpunten inclusief de extra punten. Bij gelijk eindigen van twee of meerdere
teams beslist het hoogste percentage van de gemaakte caramboles in
verhouding tot de te maken caramboles.
25. Spelers met een moyenne van 2.75 (80 caramboles) en hoger mogen niet
meer uitkomen als reserve speler in de klasse B en C, dit geldt dus niet voor
een vaste speler.
26. Wanneer speler A met de verkeerde bal heeft gespeeld en wordt de
carambole niet gemaakt, dan annonceert de arbiter; noteren 0, speler A 0. Als
speler A de carambole wel heeft gemaakt, dan annonceert de arbiter; noteren
0, speler A 0, verkeerde bal gespeeld. Als de arbiter b.v. bij de 4e carambole
van speler A constateert dat er met de verkeerde bal is gespeeld, annonceert
de arbiter; noteren 3, speler A 3, verkeerde bal gespeeld. In dit geval wordt
alleen de laatste gemaakte carambole door de arbiter afgeteld. Alleen de
tegenstander mag de arbiter er op wijzen dat met de verkeerde bal is
gespeeld.
27. Vastliggende bal: ligt de speelbal tegen een van de andere of tegen beide
ballen, dan heeft die speler de keus tussen:
a) De drie ballen in de beginpositie te doen plaatsen.
b) Te spelen van een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen
welke de speelbal niet aanligt.
c) Gebruik te maken van een kopstoot (massé of piqué), mits de aan zijn
speelbal vastliggende bal hierdoor niet beweegt.
Het wordt niet als fout aangerekend, indien de vastliggende bal zich bij de
stoot beweegt door verlies van het steunpunt dat de speelbal voor de stoot
aan die bal verleende.
28. Springen een of meer ballen uit, dan moeten alle ballen in de beginpositie
worden geplaatst. Een bal is uitgesprongen als deze buiten de omlijsting (het
speelveld) komt of als de arbiter heeft geconstateerd dat deze de omlijsting
heeft geraakt.
29. Vanuit elke hoek van de banden wordt op het speelveld langs beide zijden
een afstand van 17 cm uitgezet (gemeten op bovenkant en aan de binnenkant
van de banden). De eindpunten van beide afstanden worden door een dunne
lijn met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat op het speelvlak een
rechthoekige driehoek. Op de lange band mag de afstand ook 34 cm zijn.
30. Als zowel de rode bal als de niet speelbal zich na een gemaakte carambole in
genoemde driehoek bevinden, annonceert de scheidsrechter “entré”. Als
daarna de speler de volgende carambole maakt en de rode bal en de niet
speelbal zich nog steeds in genoemde driehoek bevinden en er niet uit zijn
geweest, dan annonceert de scheidsrechter “dedans” Bij het maken van de
volgende carambole moet tenminste de rode bal en/of de niet speelbal
genoemde driehoek hebben verlaten. Is dit niet het geval annonceert de
scheidsrechter “restée dedans” en wordt de carambole niet geteld en is de
beurt van de speler voorbij. Als de rode bal of de niet speelbal midden op de
schuine lijn van genoemde driehoek liggen is dit in het nadeel van de speler
en dient de scheidsrechter te annonceren “entré”, “dedans” of “restée dedans”
afhankelijk van de positie na de 1 e, 2e of 3e carambole.
31. Komt een team in z’n geheel niet opdagen zonder de tegenstander en de
wedstrijdleider hiervan op de hoogte te hebben gebracht, dan zal het
desbetreffende team een boete worden opgelegd van € 40.00 per geval,
gebeurt dit op 3 wedstrijden voor het einde van de competitie dan zal het
betreffende team eveneens 4 matchpunten in mindering worden gebracht. De
wedstrijd dient in onderling overleg alsnog in een later stadium te worden
gespeeld en wel voor het einde van de betreffende competitie.
32. De wedstrijdleider kan een boete opleggen bij het niet opkomen (zie artikel
31 ), bij het niet uitspelen van een wedstrijd en bij terugtrekking van een team.
De boete voor een team kan tot maximaal 5x de bondscontributie van één
persoon van het lopende jaar bedragen.
33. Tevens kan de wedstrijdleider boetes opleggen indien het wedstrijdformulier
niet binnen twee dagen is ingevoerd in Biljartpoint of als een teamleider van
het thuisspelende team, die niet gebruik maakt van het invoeren in Biljartpoint,
maar het wedstrijdformulier faxt of per post laat bezorgen, dit niet binnen twee
dagen doet. Ook kan een boete worden opgelegd indien het wedstrijdformulier
niet volledig is ingevuld. De 1 e keer is de boete € 1,00, de 2e keer € 2,00 en de
3e keer € 3,00.
34. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur bij
meerderheid.
Opgemaakt: 3 augustus 2001 .
Laatste versie: 23 oktober 201 8.
Het bestuur Senioren Biljart Bond Maas en Peel

wedstrijdreglement versie okt 2018