Notulen jaarvergadering

notulenNotulen Jaarvergadering SBB “Maas en Peel”, gehouden op maandag 25 augustus 2014 in Zaal Unitas te Baarlo.

1.  Voorzitter Jac Habets kan ongeveer 100 leden op deze jaarvergadering verwelkomen. Twee minuten stilte worden in acht genomen voor de in het afgelopen jaar overledenen: Lowie Delissen van SBV Egchel, Piet van der Velden van KBO Panningen, Jan Janssen van KBO De Ankerplaats Grashoek en Sjra Hendriks van De Maasoever Kessel. De voorzitter deelt mee dat één koffie en één stuk vlaai voor rekening van de bond is, maar dat de vlaai nog niet is gearriveerd!

2.  Notulen jaarvergadering d.d. 26 augustus 2013, alsmede het jaarverslag 2013-2014 van de secretaris worden goedgekeurd.

3.  Het financiële verslag 2013-2014, alsmede de begroting 2014-2015 worden door de penningmeester toegelicht. Er is een positief resultaat van € 708,65 en totaal aan liquide middelen hebben we een bedrag van € 5.298,80. Meevallers waren de Bijdrage Rabobank Clubkascampagne doordat er meer leden gestemd hadden en dat de vergoeding per stem hoger was, de Persoonlijke Kampioenschappen brachten netto bijna € 200,00 op. Tegenvaller de uitgaven voor onze vernieuwde website € 373,77, maar dit is eenmalig. Op de begroting voor 2014-2015 zal een overschot van € 500,00 zijn.Financiële verslag 2013-2014 alsmede begroting 2014-2015 worden door de vergadering goedgekeurd.

4.   De kascontrole werd dit jaar wederom bij de penningmeester thuis te Kessel gedaan door Cor van Erp en Karel Stappers. Deze waren van mening dat de administratie uitstekend verzorgd en in orde was en zij vragen de vergadering om décharge betreffende het boekjaar 2013-2014 voor de penningmeester. Onder applaus wordt dit aanvaard!

Cor van Erp was aftredend en hiervoor in de plaats komt Marga Bettonvil (Kessel). Dit betekent dat het financiële gebeuren van onze vereniging ook komend jaar weer geheel in handen is van de mensen uit Kessel!

5.  Bestuursverkiezing: Jac Timmermans en Piet Thijssen zijn aftredend en beiden zijn herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten en onder luid applaus worden Jac en Piet voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen.

6.   Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.

Uitgaande stukken: De teamleiders hebben reeds alle zaken met betrekking tot de competitie, zoals overzicht teams per poule en overzicht programma 2014-2015 ontvangen.

7.   Contributie: gezien het verslag van de penningmeester is contributieverhoging niet aan de orde en blijft deze gehandhaafd op € 9,00 per persoon. Ereleden zijn vrijgesteld.

8.   Competitie 2014-2015: de competitieleider, Leo van de Boel, geeft een toelichting waarom er gekozen is voor vier poules van 10 teams. Bij een verdeling van 13-14-14 zouden de verschillen in de te maken caramboles per team in de A-poule te groot worden. Door de verschillende speeldagen in elke poule is gekozen voor 4 x10 teams. Er wordt 1,5 competitie gespeeld, dus 3 x 9 = 27 wedstrijden per team en dat betekent dat we in de eerste week van mei 2015 klaar zullen zijn. Op maandag 22 september 2014 zullen de biljartballen weer gaan rollen.

9.   Evaluatie Biljartpoint: Er waren nogal een aantal leden, die zich zorgen maakte over de invoering van Biljartpoint in september 2013, maar dat is niet zo gebleken. Er waren weinig problemen met het ingeven van het wedstrijdformulier. Omdat Leo van de Boel per fax, per post of per email een kopie van het wedstrijdformulier ontving, kon hij indien nodig eventuele correcties doorvoeren.

Voor het komende nieuwe seizoen hoeft er géén kopie van het wedstrijdformulier meer ingestuurd te worden. Wel worden de teamleiders verzocht de wedstrijdformulieren het gehele seizoen te bewaren. De mogelijkheid om het wedstrijdformulier van te voren via Biljartpoint te printen dient geen aanbeveling, omdat hierop alle spelers plus reserves op staan. Als een teamleider niet in staat is om via internet het wedstrijdformulier in te geven, kan hij de uitspelende teamleider hierom verzoeken.

10.  Boetes: geen wijziging, eerste keer 1 euro, tweede keer 2 euro en derde keer 5 euro.

11.   Subsidie via Rabobank Clubkascampagne: Dit jaar was een uitstekend jaar, nl. een bedrag van € 362,40 kon de penningmeester bijschrijven. Doordat de Rabobanken van de gemeente Leudal toegevoegd werden bij de gemeente Peel en Maas was er een groter bedrag beschikbaar. Omdat er relatief minder stemmen werden uitgebracht, bracht elke stem plus minus € 5,00 op. Als u nog geen lid bent bij een Rabobank in onze gemeente, gelieve dan voor 1 januari 2015 het lidmaatschap aan te vragen zodat u in het voorjaar 2015 kunt stemmen. Alvast bedankt.

12.   Mededelingen: er zijn geen expliciete mededelingen.

13.  Rondvraag: Jan van de Pasch (KBO Beringe)merkt op dat de bond over een groot bedrag aan eigen vermogen beschikt en vraagt wat we met de centen van plan zijn. De voorzitter antwoordt dat het niet verkeerd is om wat spek op de ribben te hebben en dat we in 2017 bij het 25-jarig bestaan een feest willen organiseren.

Had Philipsen (SBV Egchel) vraagt of er al plannen zijn voor het 25-jarig jubileum. De voorzitter antwoordt dat de leden ideeën kunnen aandragen en dat er in 2016 een feest comité zal worden ingesteld.

Jac Gommans (SBV Egchel) vraagt wanneer de gemiddelden zullen worden herzien. Piet Thijssen antwoordt dat dit na ronde 13 in december 2014 zal gebeuren.

Broer Cuijpers (Leanzo Grashoek) heeft voor de vergadering reeds gevraagd als op het einde van de competitie de top dicht bij elkaar op de ranglijst staat, de laatste speelronde door deze teams, indien mogelijk, op dezelfde dag te laten spelen om competitievervalsing te voorkomen.

14.   Sluiting: de voorzitter dankt allen hartelijk voor hun opkomst en wenst iedereen veel biljartplezier in het nieuwe seizoen.

Panningen, 26 augustus 2014

Piet Thijssen – Secretaris SBB Maas en Peel